Monday, May 25, 2009

Veykla Folksong # 1: Nyohay Kyubo (Bahay Kubo)

"Valer kuberch
Kahit jutay
Ang julamantraz donchiz
Ay anech-anech

Nyingkamas at nutring
Nyigarilyas at kipay
Nyitaw, nyotaw, zhotani

Nyundol, nyatola
Nyupot sholabasa
At mega join-join pa
Jobanox nyustasa

Nyibuyax, nyomatis
Nyowang at luyax
sa nyaligid ligid
ay fullness ng lingax!"

BOW.

No comments:

Post a Comment